منصور حقیقت

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷فیزیکدانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد۱۳۶۹فیزیکدانشگاه شیراز
دکترای تخصصی۱۳۷۴فیزیکدانشگاه شیراز

سوابق اجرایی

 •   معاون پژوهش و فناوری

  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، شیراز، 1396 تاکنون

 • مدیر دفتر مالکیت فکری

  دانشگاه شیراز، شیراز، 1394 تا 1397                                                               

 • استاد تمام

  گروه فیزیک، دانشگاه شیراز، 1394 تاکنون

 • استاد تمام

  گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1392 تا 1394

 • مدیر امور پژوهشی

  دانشگاه صنعتی اصفهان، 1392 تا 1394

 • مدیر دفتر نشریات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

  دانشگاه صنعتی اصفهان، 1392 تا 1394

 • دانشیار

  گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1382 تا 1394

 • معاون امور پژوهشی

  گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1379 تا 1386

 • مشاور تحصیلات تکمیلی

  گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1379 تا 1385

 • استادیار

  گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1374 تا 1385

کـارشناسی

فیزیک۱۲۴

فیزیک جدید۱

الکترومغناطیس ۱ ( ۴ واحدی )

الکترو مغناطیس ۲ ( ۴ واحدی )

مکانیک کوانتمی ۱

کـارشناسی ارشد ناپیوسته

مکانیک کوانتومی پیشرفته ۱

مکانیک کوانتومی پیشرفته 2

فیزیک ذرات بنیادی پیشرفته ۱ (ارشد)

فیزیک ذرات بنیادی پیشرفته ۲ (ارشد)

دکتری تخصصی (Ph.D)

مباحث ویژه درفیزیک

ذرات بنیادی پیشرفته ۱ (دکتری)

کـارشناسی ارشد ناپیوسته

مکانیک کوانتومی پیشرفته 2