مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱"ماده تاریک دایپولار و قطبش مدB ؟تابش پس زمینه؟کیهانی؟محمودی کوشکقاضی س، مدرس وامق س، حقیقت م، محمدی رهشتمین کنفرانس ذرات و میدان ها1396
۲اثر جفت شدگی ماده تاریک با فوتون روی اتمهای هیدروژن گونهحیدری م، حقیقت مکنفرانس سالانه فیزیک ایران1396
۳علم سنجی و سیاستگذاری پژوهشیحقیقت مکنفرانس سالانه فیزیک ایران1396
۴g-2 میون در الکترودینامیک تعمیم یافتهآقابابایی س، حقیقت منفرانس سالانه فیزیک ایران1396
۵بررسی نوسانات دو-طعمی نوترینوی خورشیدی در حضور نقض لورنتس و CPT اختلالی جرم‌داراسدی ف، حقیقت مکنفرانس سالانه فیزیک ایران1395
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.