عناوین تدریس شده

 

فیزیک۱۲۴

فیزیک جدید۱

الکترومغناطیس ۱ ( ۴ واحدی )

الکترو مغناطیس ۲ ( ۴ واحدی )

مکانیک کوانتمی ۱

مکانیک کوانتمی پیشرفته ۱

مکانیک کوانتومی پیشرفته ۲

فیزیک ذرات بنیادی پیشرفته ۱ (ارشد)

فیزیک ذرات بنیادی پیشرفته ۲ (ارشد)

دکتری تخصصی (Ph.D)

مباحث ویژه درفیزیک

ذرات بنیادی پیشرفته ۱ (دکتری)

مکانیک کوانتومی پیشرفته