راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

دکتری

سعیده سادات مدرس وامق- مطالعه ماده تاریک بوزونی از طریق برهم کنش با فوتون های کیهانی

سمیه محمودی کوشکقاضی- بررسی برهم کنش های الکترومغناطیسی ماده تاریک فرمیونی              

کارشناسی ارشد

فرشته اذری- تعیین حد روی پارامترهای آزاد مدل ورای استاندارد با یک اسکالر یکتایی ۱۳۹۷

محمدمهیار عزیزخانیان- اثر ماده تاریک بر ابرنواختر ۱۹۸۷A از طریق کانال نابودی زوج الکترون-پوزیترون ۱۳۹۷

محمدعارف پسند- گرانش کلاسیک در دستگاههای کوانتومی ۱۳۹۷

مهناز حیدری- اثر جفت شدگی ماده تاریک با فوتون روی اتم های هیدروژن گونه 1395