مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

دکتری

              هاجر نوشاد- مطالعه ترکیب مزون های اسکالر و گلوبال ها در مدل سیگمای خطی ۱۳۹۷

              غلامحسین حقیقت- مشاهده پذیری بوزون های هیگز خنثی و باردار در مدل های MSSM و HDM2 ۱۳۹۷

              سودابه نصیری مقدم- بررسی رفتار نور در ساختارهای گرانشی با استفاده از نظریه میدان موثر ۱۳۹۶

              جلیل صداقت- معادله ی حالت ستاره های کوارکی و نوترونی در دمای صفر و دمای معین      

کارشناسی ارشد

              محبوبه جعفرپور- مشاهده پذیری ذره هیگز سنگین خنثی ۲HDM در کانال واپاشی به دو کوارک تاپ با استفاده از الگوریتم ردیابی کوارک تاپ     ۱۳۹۶

              پریسا نویدی- بررسی واپاشی ذره های ? و ' ? به سه ذره ی ? ± و ?۰ در مدل سیگمای خطی تعمیم یافته ۱۳۹۶

            علی علیقارداشی- بررسی پراکندگی پای-اتا در ناحیه غیر کشسان در مدل سیگمای خطی