بهاره پهلوان زاده

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری / پایگاه استنادی علوم جهان اسلامعضو هیات علمی / مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطاتپیمانیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

دروس کارشناسی ارشد (دانشگاه شیراز و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری)

 • زبان شناسی رایانشی،
 • شبکه های کامپیوتری،

 • امنیت شبکه های کامپیوتری،

 • برنامه نویسی

دروس کارشناسی (دانشگاه صنعتی شیراز)

 • مهندسی اینترنت،
 • شبکه های کامپیوتری،
 • برنامه نویسی

عضو هیات علمی گروه پژوهشی طراحی و عملیات سیستمها (1393-تاکنون)

 

عضو هیات تحریریه نشریات ( 2008 –  2010 )

راهنمایی پایان نامه ها - کارشناسی ارشد

1396

مجری طرح های پژوهشی

1396

1395

2008-2012

2010 - 2007

2010

2009

2007

2006

 

دروس کارشناسی ارشد (دانشگاه شیراز و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری)

 • زبان شناسی رایانشی،
 • شبکه های کامپیوتری،

 • امنیت شبکه های کامپیوتری،

 • برنامه نویسی

دروس کارشناسی (دانشگاه صنعتی شیراز)

 • مهندسی اینترنت،
 • شبکه های کامپیوتری،
 • برنامه نویسی

سوابق پژوهشی

عضو هیات تحریریه نشریات

January 2008 – December 2010

Editorial Board of CS-Postgraduate Annual-Bulletin

USM-Malaysia

 

عضویت در  انجمن  بین المللی IEEE

عضویت در انجمن ملی کامپیوتر ایران