محمدرضا صالحی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۸۳الکترونیک - اپتیکINPG

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

 1. معاون اداری و مالی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 2. معاون اداری و مالی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
 3. سرپرست معاونت پژوهش و فناوری مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

فعالیت های اجرایی گذشته:

 1. رییس کمیته پروژه دانشکده صنعت الکترونیک دانشگاه شیراز
 2. رییس بخش کنترل دانشکده صنعت الکترونیک دانشگاه شیراز
 3. معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده صنعت الکترونیک دانشگاه شیراز
 4. مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شیراز
 5. معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی شیراز
 6. معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شیراز

لوح ها و تقدیرنامه ها:

 1. چندین سال پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی شیراز در گروه الکترونیک
 2. دوسال پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی شیراز 
 3. دو سال پژوهشگر برتر استان فارس
 1. الکترونیک 1
 2. الکترونیک2
 3. الکترونیک3
 4. الکترونیک پیشرفته
 5. فیلتر و سنتز مدار
 6. فیزیک الکترونیک
 7. مدارهای مجتمع خطی
 8. الکترونیک نوری
 9. تئوری و فناوری ساخت قطعات نیمه هادی
 10. مدارهای مجتمع نوری

چاپ کتاب:

 1. زبان تخصصی
 2. معادلات دیفرانسیل
 3.  الکترونیک 1
 4. الکترونیک 2
 5. الکترونیک 3
 6. فیلتر و سنتز مدار
 7. مدارهای الکتریکی 3

عضویت انجمن ها و نشریات علمی:

 1. انجمن مهندسی برق ایران
 2. IEEE

مهارت نرم افزاری:

 1. نرم افزارهای کاربردی گرایش الکترونیک و اپتیک
 

الکترونیک و اپتیک